Allmänna villkor

1. Tillämpningsområde
Följande allmänna villkor gäller för alla beställningar som konsumenter och företagare gör via vår webbutik. En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella verksamhet eller sin verksamhet som egenföretagare. I förhållande till företagare gäller följande: Om företagaren använder sig av motstridiga eller kompletterande allmänna villkor, motsätter vi oss härmed deras giltighet; de blir endast en del av avtalet om vi uttryckligen har godkänt dem.
2. Avtalsparter, ingående av avtal, rättelsealternativ.
Köpekontraktet har ingåtts med [XXXX]. Presentationen av produkterna i webbutiken utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en icke-bindande online-katalog. Du kan till att börja med lägga våra produkter i varukorgen utan att det innebär någon skyldighet och när som helst korrigera dina uppgifter innan du skickar din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras för detta ändamål i beställningsprocessen. Genom att klicka på beställningsknappen ger du ett bindande erbjudande om de varor som finns i varukorgen. Bekräftelse på mottagandet av din beställning skickas via e-post omedelbart efter att du har skickat beställningen. Vi accepterar ditt erbjudande inom två dagar genom att
 • vi utfärdar en förklaring om godkännande i ett separat e-postmeddelande eller
 • Om tillämpligt utförs betalningstransaktionen av vår tjänsteleverantör eller den valda betaltjänstleverantören. Tidpunkten för genomförandet av betalningstransaktionen beror på den valda betalningsmetoden (se under "Betalning"). Vilket alternativ som är relevant för dig beror på vilken av de angivna händelserna som inträffar först.
 • 3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext
  Det eller de språk som är tillgängliga för att ingå avtalet: [ange ditt språk] Vi sparar avtalstexten och skickar dig beställningsuppgifterna och våra allmänna villkor i textform. Av säkerhetsskäl är avtalstexten inte längre tillgänglig via Internet.
  4. Leveransvillkor.
  Fraktkostnader läggs till de angivna produktpriserna. Du kan läsa mer om fraktkostnaderna i erbjudandena. Vi levererar endast via postorder. Tyvärr är det inte möjligt att hämta varorna själv. Vi skickar endast till en leveransadress som du anger i [inkludera leveransområde].
  5. Betalning
  Följande betalningsmetoder är allmänt tillgängliga i vår butik:
 • Kreditkort. Du anger dina kreditkortsuppgifter i beställningsprocessen. Ditt kort debiteras omedelbart efter att du har gjort din beställning.
 • Klarna. I samarbete med betaltjänstleverantören Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm ("Klarna") erbjuder vi dig följande betalningsalternativ. Betalning via Klarna är endast tillgängligt för konsumenter. Om inget annat anges nedan kräver betalning via Klarna en godkänd adress- och kreditkontroll och sker direkt till Klarna. Du hittar mer information om respektive betalningsalternativ i beställningsprocessen.
 • Köp på konto via Klarna. Fakturabeloppet förfaller till betalning 14 dagar efter det att varorna skickats och fakturan mottagits.
 • Avbetalningsköp via Klarna. Du kan betala fakturabeloppet i månatliga delbetalningar på minst 1/24 av det totala beloppet. Den minsta avbetalningen är 6,95 euro.
 • Swish
 • 6. Rätt till återkallelse.
  Konsumenter har rätt till den lagstadgade ångerrätten som beskrivs i avbeställningspolicyn. Företagare har inte rätt att frivilligt dra sig tillbaka. Vi hänvisar till vårt dokument "Ångerrätt".
  7. Förbehåll för äganderätten.
  Varorna förblir vår egendom tills full betalning har skett. För företagare gäller dessutom följande: Vi förbehåller oss äganderätten till varorna tills alla fordringar som uppstår i samband med en pågående affärsförbindelse har reglerats i sin helhet. Du får sälja vidare de varor som omfattas av äganderättsförbehållet i den normala affärsverksamheten; du överlåter i förväg till oss alla fordringar som uppstår vid denna vidareförsäljning - oavsett om de varor som omfattas av äganderättsförbehållet kombineras eller blandas med en ny vara - till ett belopp som motsvarar fakturabeloppet, och vi godkänner denna överlåtelse. Du är fortfarande behörig att driva in fordringarna, men vi kan också driva in fordringarna själva om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter. Vi ska på din begäran frigöra de säkerheter som vi har rätt till i den mån som säkerheternas realiserbara värde överstiger värdet av de utestående fordringarna med mer än 10 %.
  8. Garantier och ansvar
  8.1 Ansvar för fel
  Det lagstadgade ansvaret för fel ska gälla.
  8.2 Garantier och kundservice
  Information om eventuella tilläggsgarantier och deras exakta villkor finns tillsammans med produkten och på särskilda informationssidor i webbutiken. Kundtjänst: Du kan nå vår kundtjänst via e-postadressen kundservice@myfujifilm.se
  9. Ansvar
  För anspråk som grundar sig på skador som orsakats av oss, våra lagliga företrädare eller ställföreträdare ska vi alltid vara ansvariga utan begränsning.
 • i händelse av skada på liv, lem eller hälsa,
 • vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter,
 • när det gäller garantiåtaganden, i den utsträckning som överenskommits, eller
 • i den mån tillämpningsområdet för produktansvarslagen öppnas.
 • Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och på vars iakttagande avtalspartnern regelbundet kan förlita sig (kardinalförpliktelser), på grund av lätt vårdslöshet från vår sida, våra lagliga företrädare eller ställföreträdare, är ansvaret begränsat till den skada som kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående och vars uppkomst typiskt sett kan förväntas. I annat fall är skadeståndsanspråk uteslutna.
  10. Uppförandekod
  Vi har anslutit oss till följande uppförandekoder: [inkluderar codex (med länk)] eller [inte tillämpligt].
  11. Tvistlösning
  Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som du hittar här. Vi är inte skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.
  12. Slutbestämmelser
  12.1 Gäller inte.
  12.2 Säte Om du är en köpman i den mening som avses i den tyska handelslagen, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, ska den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållanden mellan oss och dig vara vårt säte.
  12.3 Innehållet i de överförda bildfilerna
  Du är ensam ansvarig för innehållet i de överförda bildfilerna. Du förbinder dig att inte bryta mot tillämpliga rättsliga bestämmelser och eventuella avtalsbestämmelser när du använder tjänsterna. Du förbinder dig särskilt att se till att de bildfiler som du laddar upp eller det innehåll som sprids inte gör intrång i tredje parts rättigheter, särskilt upphovsrätt, personliga rättigheter, patent- och varumärkesrättigheter och andra rättigheter, att tillämpliga straffrättsliga bestämmelser och bestämmelser för skydd av minderåriga följs och att inga rasistiska eller grovt stötande bilder förekommer, pornografiskt eller sexuellt innehåll, innehåll som är skadligt för minderåriga, extremistiskt innehåll, innehåll som förhärligar eller trivialiserar våld, innehåll som förhärligar krig, innehåll som främjar en terroristorganisation eller extremistisk politisk organisation, innehåll som uppmanar till brott, innehåll som innehåller ärekränkande uttalanden, förolämpande innehåll eller annat innehåll som kan leda till åtal. Om vi får kännedom om eventuella överträdelser kommer vi omedelbart att kontakta behöriga brottsbekämpande myndigheter.
  12.4 Beviljande av nyttjanderätt
  Du behåller alla rättigheter till alla uppgifter som överförs till oss eller till en person som godkänts av oss. För att vi ska kunna utföra din beställning ger du oss rätt att använda de bilduppgifter som ställts till vår förfogande för de tjänster som ska tillhandahållas inom ramen för tjänsten (nyttjanderätt) under den tid som behandlingen pågår och fram till dess att beställningen har slutförts på ett korrekt sätt. Användningsrätten omfattar i synnerhet lagring, reproduktion och bearbetning av bilddata. Användningsrätten omfattar också rätten att göra enskilda bilder tillgängliga för tredje part inom ramen för felsökningen.